FORUM CHRETIEN.... LA SOURCE D'EAU VIVE !
Bonjour et bienvenue sur le forum chrétien protestant " La source d'eau vive". Merci de vous présenter dans le forum dédié. A très vite !

Jean 2.1-12

Aller en bas

Jean 2.1-12

Message  Jean le Sam 7 Jan 2017 - 5:26

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ Trois jours après
γάμος ἐγένετο ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας, il y eut des noces à Cana en Galilée
καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ• La mère de Jésus était là.
2
ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples
3
καὶ ὑστερήσαντος οἴνου Le vin ayant manqué
λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν• la mère de Jésus lui dit
οἶνον οὐκ ἔχουσιν. Ils n’ont plus de vin
4
λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς• Jésus lui répondit
τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; Femme, qu’y a-t-il entre moi et toi ?
οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. Mon heure n’est pas encore venue.
5
λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις• Sa mère dit aux serviteurs
ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. Faites ce qu’il vous dira.
6
ἦσαν δὲ ἐκεῖ λίθιναι ὑδρίαι ἓξ Or, il y avait là six vases de pierre,
κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων κείμεναι,. destinés aux purifications de Juifs,
χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς contenant chacun deux ou trois mesures
7
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• Jésus leur dit
γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. Remplissez d’eau ces vases
καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. Et ils les remplirent jusqu’au bord
8
καὶ λέγει αὐτοῖς• ἀντλήσατε νῦν Puisez maintenant, leur dit-il,
καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ•. et portez-en à l’ordinateur du repas
οἱ δὲ ἤνεγκαν Et ils en portèrent :
9
ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον Quand l’ordonnateur du repas eut goûté l’eau changée en vin
καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν, ne sachant d’où venait ce vin
οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l’eau le savaient bien
φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος il appela l’époux
10
καὶ λέγει αὐτῷ• πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν et lui dit : tout homme sert d’abord le bon vin
καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν τὸν ἐλάσσω• puis le moins bons après qu’on s’est enivré
σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à présent
11
Ταύτην ἐποίησεν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανὰ τῆς Γαλιλαίας Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus
καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ, Il manifesta sa gloire
καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. et ses disciples crurent en lui
12
Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Après cela, il descendit à Capernaum, avec sa mère, ses frères et ses disciples
καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. et ils n’y demeurèrent que peu de jours

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Jean 2.1-12

Message  Jean le Sam 7 Jan 2017 - 6:02

La Promesse de Jésus « tu verras des choses plus grandes que celles-ci » (1:50) commence à être accomplie par le biais de signes. La transformation de l’eau en vin lors d’une fête de mariage n’était pas un simple miracle mais un signe qui a révélé l’identité de Jésus, son dessein dans sa venue au monde et sa gloire.

Dans une maison où se déroulait une fête de mariage, le vin était épuisé, et c’est alors que Jésus a accompli son premier miracle. Il a changé en vin l’eau contenue dans des jarres de pierre utilisées pour les rites de purification des Juifs. Bien que tous les invités à la soirée aient lavé les mains avec de l’eau en pots de pierre, ils n’étaient pas en mesure de laver leurs péchés. Jésus a changé cette eau, qui était insipide comme la Loi, en vin de la meilleure qualité. Il a montré que la puissance abondante de purifier le péché, celle que la loi ne pouvait pas avoir, était en Jésus (VV. 1-12).

VV. 7-10 Jésus a changé l’eau qui a été la solution imparfaite, celle sans cesse répétée de la loi pour traiter le péché. C’était le vin de pardon complet et le vin de joie. Nous qui avons reçu cette grâce par l’intermédiaire de la Croix devrions y répondre en vivant la vie de célébration.
Lorsque les serviteurs ont obéi au  commandement de Jésus, le premier « signe » venant de la réunion de la terre et du ciel a été révélé. Vivons-nous docilement afin que la volonté du Seigneur soit « faite sur la terre comme au ciel » ? Ou, est-ce que notre foi demeure dans un état où nous essayons de manipuler les cieux pour atteindre nos propres buts?  allons accepter la discipline à travers l’obéissance quand on médite la parole tous les jours.

Seigneur, aide-nous à profiter pleinement de la joie que tu nous donnes lorsque nous prions fidèlement et que nous t’obéissons.

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Re: Jean 2.1-12

Message  lerod le Sam 7 Jan 2017 - 13:12

Bonjour. Wink2

C'est quoi VV. ?
avatar
lerod

Messages : 592
Date d'inscription : 19/09/2015

Revenir en haut Aller en bas

bonjour

Message  Jean le Dim 8 Jan 2017 - 3:53

lerod a écrit:Bonjour. Wink2

C'est quoi VV. ?Bonjour, cela veut dire versets:  Very Happy  Very Happy

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Jean 2.13

Message  Jean le Dim 8 Jan 2017 - 6:22

V. 2:13 ici et au v. 23, sont les premières références à une fête juive dans l’Évangile de Jean et les premières références à la Pâque juive (voir Exode 12:1-28). Plus tard, Jean se réfère à deux autres Pâques --Jean 6:4 (Jésus en Galilée) et 11:55 ; 12:1 (Pâque finale de Jésus à Jérusalem). Outre ces références de Pâque, Jean mentionne également les activités de Jésus à une fête juive sans nom au 5:1 (éventuellement celle des Tabernacles), à la fête des Tabernacles (ou des tentes) au 7:2 et à la fête de Consécration (ou Hanukkah) au 10:22. Les gens montèrent à Jérusalem parce qu’elle se trouvait à une altitude plus élevée que Galilée et parce que c’était la capitale.

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Jean 2.13-22

Message  Jean le Dim 8 Jan 2017 - 6:46

2:13-22 La première confrontation avec les dirigeants juifs dans l’Evangile de Jean se déroule à l’occasion du nettoyage du temple par Jésus à la Pâque juive. (Les évangiles synoptiques enregistrent un autre second nettoyage, plus tard, juste avant la crucifixion ; Voir Marc 11:15-19 p.e. ) En nettoyant le temple, Jésus affiche le zèle prophétique pour la Maison de Dieu (Jn 2:17 ; cf. PS. 69 : 9) et préfigure le jugement sur les dirigeants juifs qui avait laissé le culte se détériorer en commerce, rendant difficile la prière dans le temple.

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Jean 2.13-25 grec-fr

Message  Jean le Dim 8 Jan 2017 - 7:05

13.
Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων,=La Pâque des Juifs était proche,
καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς = et Jésus monta à Jérusalem
14.
Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους,
= Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis.
15
καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων = Ayant fait un fouet avec des cordes
πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ = il les chassa tous du temple
τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, = ainsi que les brebis et les bœufs
καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν,
= il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables
16
καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· = et il dit aux vendeurs de pigeons
ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν, = Otez cela d’ici
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.
= ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic
17
ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν·
= Ses disciples se souvinrent qu’il est écrit
ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. = Le zèle de ta maison me dévore
18
Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπαν αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς;
= Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ?
19
ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν.
= Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai.
20
εἶπαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· τεσσεράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν οἰκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, =
Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple
καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; = et toi, en trois jours tu le relèveras !
21
ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.
= Mais il parlait du temple de son corps.
22
ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, = C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts
ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν, = ses disciples se souvinrent qu’il avait dit cela
καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.
= et ils crurent à l’Ecriture et à la parole que Jésus avait dite.
23
Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ ἑορτῇ, = Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque,
πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ = plusieurs crurent en son nom
θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει·= voyant les miracles qu’il faisait
24
αὐτὸς δὲ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν αὐτὸν αὐτοῖς = Mais Jésus ne se fiait point à eux
διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας = parce qu’il les connaissait tous.
25
καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν = et parce qu’il n’avait pas besoin
ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· = qu’on lui rendît témoignage d’aucun homme
αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. = car il savait lui-même ce qui était dans l’homme

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Re: Jean 2.1-12

Message  AlainM le Dim 8 Jan 2017 - 8:28

Bonjour Jean,

bienvenu sur ce forum, mais il est d'usage  de se présenter lorsqu'on arrive sur le forum :

http://pecheursdhommes.forumactif.org/f7-se-presenter-pour-mieux-se-connaitre

merci
avatar
AlainM

Messages : 772
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 55

http://leprado-sochaux.fr/

Revenir en haut Aller en bas

OK

Message  Jean le Lun 9 Jan 2017 - 8:45

AlainM a écrit:Bonjour Jean,

bienvenu sur ce forum, mais il est d'usage  de se présenter lorsqu'on arrive sur le forum :

http://pecheursdhommes.forumactif.org/f7-se-presenter-pour-mieux-se-connaitre

merci

D'accord ^^ Je vais me présenter dans le site que vous avez indiqué. Merci: icon_musique12

Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Jean 3.16-21

Message  Jean le Lun 9 Jan 2017 - 8:46

3.16
οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον,
Car Dieu a tant aimé le monde
ὥστε τὸν υἱὸν τὸν μονογενῆ ἔδωκεν,
qu 'il a donné son Fils unique
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.
= afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle
3.17
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν εἰς τὸν κόσμον ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον,
= Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde
ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ.
= mais pour que le monde soit sauvé par lui.
3.18
ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν οὐ κρίνεται•
= Celui qui croit en lui n'est point jugé;
ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη κέκριται,
= mais celui qui ne croit pas est déjà jugé
ὅτι μὴ πεπίστευκεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ.
= parce qu 'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
3.19
αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν κόσμον
= Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde,
καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος ἢ τὸ φῶς•
= les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière
ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ τὰ ἔργα.
= parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
3.20
πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς
= Car quiconque fait le mal hait la lumière
καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,
= et ne vient point à la lumière,
ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ•
= de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées;

3.21
ὁ δὲ ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς,
= mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière
ἵνα φανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα
= afin que ses oeuvres soient manifestées
ὅτι ἐν θεῷ ἐστιν εἰργασμένα.
= parce qu 'elles sont faites en Dieu.


Jean

Messages : 37
Date d'inscription : 06/01/2017

Revenir en haut Aller en bas

Re: Jean 2.1-12

Message  AlainM le Lun 9 Jan 2017 - 23:12

Jean a écrit:
AlainM a écrit:Bonjour Jean,

bienvenu sur ce forum, mais il est d'usage  de se présenter lorsqu'on arrive sur le forum :

http://pecheursdhommes.forumactif.org/f7-se-presenter-pour-mieux-se-connaitre

merci

D'accord ^^  Je vais me présenter dans le site que vous avez indiqué. Merci: icon_musique12

Comme je ne comprends pas où tu veux en venir avec ce fil, et je ne pense pas être le seul, je ferme temporairement ce fil , le temps que tu te présente et que tu nous explique
un peu ta démarche.
merci
avatar
AlainM

Messages : 772
Date d'inscription : 16/07/2013
Age : 55

http://leprado-sochaux.fr/

Revenir en haut Aller en bas

Re: Jean 2.1-12

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum